Hollow bushing insulators
Hollow bushing insulators 3 circuit breaker bushing